Prenájom športových potrieb

Uzavretie zmluvy:
Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby zákazník:
  • Bol starší ako 18 rokov
  • Predložil platný doklad určujúci jeho totožnosť (za preukaz totožnosti sa považuje občiansky preukaz alebo pas).
  • Zložil kauciu
  • Nájomca sa zaväzuje používať predmet nájmu na činnosť, pre ktorú je materiál určený, v súlade s dodržiavaním bezpečnosti a používaním ochranných pomôcok.
Ceny požičovného:
Kajak Pyranha: 20eur/deň, kaucia 800eur
Kajak Dagger: 20eur/deň, kaucia 800eur
Skialpinistické lyže Atomic backland: 15eur/deň, kaucia 500eur
Lavínový batoh Scott Patrol E1 40l: 15eur/deň, kaucia 500eur
Lavínový set Mammut Barryvox: 10eur/deň, kaucia 200eur
Záväzky zákazníka:
Lehota prenájmu je uvedená na zmluve o zapožičanie materiálu a je záväzná. V prípade, že zákazník potrebuje zapožičaný materiál dlhšie, je povinný zmluvu o zapožičanie predĺžiť (aj telefonicky). Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu tretej osobe. V prípade poškodenia, alebo straty zapožičaného materiálu je zákazník povinný uhradiť škodu takto vzniknutú buď vo výške opravy, alebo vo výške hodnoty zapožičaného materiálu. Náklady spojené s opravou môžu byť hradené zo zloženej kaucie buď pri vrátení materiálu, ak je možné ihneď stanoviť alebo zálohovo. V prípade odcudzenia, alebo straty zapožičaného materiálu uhradí nájomca hodnotu daného materiálu. Do doby jej úhrady je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomné. Odcudzenie – stratu ohlási nájomca bezodkladne miestne príslušnému oddeleniu Polície SR a prenajímateľovi.